Recepcja

Znajdź nas na:

Regulamin wynajmu apartamentów i płatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich osób korzystających z apartamentów na osiedlu Łebska Ostoja.
 3. Regulamin niniejszy określa warunki dokonywania rezerwacji, najmu oraz zwrotu apartamentów na terenie osiedla.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
  • Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
  • osiedle – należy przez to rozumieć kompleks apartamentów położonych w gminie Wicko, obręb Żarnowska, wybudowanych w ramach kompleksu o nazwie Łebska Ostoja, zarządzanych przez organizatora;
  • organizator – należy przez to rozumieć podmiot zarządzający, wynajmujący lub pośredniczący
   w procesie wynajmu apartamentów w ramach osiedla, tj. RENTAL24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowowiejska 3 lok.7, 76-200 Słupsk, 839 324 2513 wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy VIII wydział gospodarczy Gdańsk – Północ w  Gdańsku za numerem KRS 0001079263, a także osoby działające z upoważnienia i na rzecz organizatora;
  • apartament – apartament lub lokal mieszkalny będący przedmiotem rezerwacji i wynajmu;
  • klient – osoba dokonująca rezerwacji apartamentu, tj. osoba, której dane podano w procesie rezerwacji apartamentu;
  • gość – należy przez to rozumieć osobę korzystająca z apartamentu w ramach osiedla, wynajętego za pośrednictwem organizatora, niezależnie od tego, czy osoba ta jest klientem, czy inną osobą korzystającą z apartamentu za zgodą klienta.
 5. Goście przebywający na terenie osiedla zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. Klient dokonujący rezerwacji odpowiedzialny jest za przestrzeganie Regulaminu przez gości, na rzecz których dokonał rezerwacji apartamentu.
 6. Procedura rezerwacji apartamentu oraz płatności
 7. Klient dokonuje wstępnej rezerwacji apartamentu poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie organizatora służącej do prezentowania informacji o ofercie oraz dokonywania rezerwacji. Wstępna rezerwacja apartamentu oznacza, iż w czasie jej trwania żaden inny Klient nie będzie mógł dokonać rezerwacji tego samego obiektu w tym samym terminie. Ważność wstępnej rezerwacji jest ograniczona czasowo, o czym każdorazowo zainteresowany klient jest informowany.
 8. Momentem dokonania wstępnej rezerwacji jest kliknięcie w link weryfikacyjny rezerwacji apartamentu wysłany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub zatwierdzenie rezerwacji kodem weryfikacyjnym SMS oraz otrzymanie od organizatora wiadomości e-mail z automatycznie generowanym komunikatem z informacją o pomyślnym dokonaniu wstępnej rezerwacji.
 9. Wraz z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji Klientowi przesyłana jest informacja dotycząca wybranego apartamentu, ilości gości, wybranego sposobu płatności, wysokości opłaty rezerwacyjnej, wybranych usług dodatkowych oraz informacje o dalszym procesie rezerwacji.
 10. W przypadku gdy na ten sam termin i apartament wykonanych zostanie jednocześnie więcej niż jedna rezerwacja o dokonaniu wstępnej rezerwacji decyduje kolejność jej potwierdzenia (kliknięcie w link weryfikacyjny/wpisanie kodu SMS).
 11. Potwierdzenie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wykonania wstępnej rezerwacji pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej lub płatności za cały pobyt.
 12. Sposób płatności jest uzależniony od wyboru Klienta. Płatność może być dokonana za pośrednictwem jednego z udostępnianych przez organizatora kanałów płatności.
 13. W zależności od momentu dokonywania rezerwacji dostępne mogą być następujące kanały płatności: szybkie płatności online obsługiwane przez operatora płatności, przelew elektroniczny lub przelew tradycyjny.
 14. O fakcie zaksięgowania kwoty opłaty rezerwacyjnej lub płatności za cały pobyt organizator niezwłocznie informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.
 15. Nieuiszczoną kwotę za pobyt należy uiścić najpóźniej na 4 dni przed przyjazdem na podany numer konta bankowego.
 16. W przypadku wyboru płatności online obsługiwanych przez operatora płatności kwoty zaliczki lub całej kwoty za pobyt Klient ma do wyboru dostępne w serwisie operatora płatności metody płatności – BLIK lub przelew online.
 17. Czas na dokonanie płatności z wykorzystaniem bramki do płatności online wynosi 10 minut.
 18. Termin dokonania zwrotu płatności wynosi maksymalnie 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zwrotu. Zwroty będą dokonywane z wykorzystaniem wykorzystanej przez Klienta metody płatności, a w przypadku braku takiej możliwości przy użyciu przelewu tradycyjnego.
 19. W przypadku gdy Klient nie uiści pozostałej kwoty za pobyt, organizator ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu i odstąpić od umowy.
 20. W przypadku skrócenia pobytu uiszczona cena za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.
 21. W przypadku rezygnacji z pobytu na 30 dni lub wcześniej przed terminem rozpoczęcia rezerwowanego pobytu klientowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca 50% uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.
 22. W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie pomiędzy 30. a 14. dniem przed terminem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu Klientowi zwracana jest kwota stanowiąca 20% uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.
 23. W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwowanego pobytu Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.
 24. Za zmianę terminu pobytu lub wybranego apartamentu na inny organizator ma prawo naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 70 zł. Warunkiem zmiany jest dostępność wybranego apartamentu w wybranym terminie. W przypadku gdy cena zarezerwowanego apartamentu różni się od ceny apartamentu wcześniej zarezerwowanego, różnica w cenie jest rozliczana w dniu przyjazdu.
 25. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, których organizator nie mógł przewidzieć organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny, o takiej samej klasie lub wyższej.
 26. W sytuacji, o której mowa w pkt. 19, w przypadku braku wolnego apartamentu, organizator może odstąpić od wykonania usługi. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot pełnej uiszczonej kwoty powiększonej o karę umowną w wysokości 400 zł.
 27. Odbiór i zwrot apartamentu
 28. Przekazanie i odbiór apartamentu następuje w obecności osoby organizatora.
 29. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu rezerwacji o godzinie 16.00 a kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 10.00.
 30. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru apartamentu w ustalonym w rezerwacji dniu przyjazdu w godzinach od 16:00 do 19:00. Inne niż regulaminowe godziny przyjazdów Klient powinien ustalić telefonicznie z obsługą osiedla.
 31. Organizator nie prowadzi całodobowej recepcji na terenie osiedla. W przypadku przyjazdu w czasie innym niż wskazany w ust. 3, w szczególności, który odbywa się w godzinach nocnych (po godzinie 21:00), organizator może doliczyć kwotę opłaty ryczałtowej za dojazd w wysokości 35 zł.
 32. W momencie przekazania apartamentu niezbędne jest okazanie przez Klienta dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Organizator ma prawo żądać okazania drugiego dokumentu tożsamości jak również dokumentu tożsamości od innych gości apartamentu.
 33. Apartament jest przygotowany na liczbę osób zgłoszoną podczas procesu rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż podana przy rezerwacji organizator może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi.
 34. Godzina wyjazdu – opuszczenie apartamentu powinno nastąpić w ostatnim dniu pobytu od godziny 8.00 do 10.00 rano. O godzinie wyjazdu należy poinformować co najmniej na 2 godziny przed planowanym wyjazdem w formie wiadomości SMS.
 35. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy do przedstawiciela Organizatora, który dokona odbioru apartamentu. Wyjazd bez przekazania apartamentu w obecności organizatora upoważnia organizatora do jednostronnego odbioru apartamentu.
 36. W przypadku stwierdzenia braków, uszkodzeń lub zniszczeń zostanie sporządzony odpowiedni protokół. Klient lub gość odpowiedzialny za brak, uszkodzenie lub zniszczenie zostanie obciążony kosztami usunięcia braku, uszkodzenia lub zniszczenia, a także innymi szkodami po stronie organizatora. Domniemywa się, że za brak, uszkodzenie lub zniszczenie w okresie korzystania
  z apartamentu odpowiedzialny jest Klient.
 37. Za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu, tj. po czasie wskazanym w ust. 7, Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN. W przypadku, kiedy po godzinie 13:00 w apartamentu będą pozostawały rzeczy należące do Klienta organizator ma prawo usunąć wszystkie rzeczy należące do Klienta i zdeponować w innym pomieszczeniu należącym do organizatora. Usunięcie rzeczy należących do Klienta będzie miało miejsce na koszt i ryzyko Klienta.
 38. Reklamacje dotyczące jakości i wyposażenia apartamentów oraz obsługi są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: wynajem@lebskaostoja.pl. Dziękujemy za wszystkie uwagi.
 39. Użytkowanie apartamentu podczas pobytu
 40. Dokładamy wszelkich starań żeby czystość w naszych apartamentach była na najwyższym poziomie. Dlatego w przypadku zastrzeżeń co do czystości apartamentu należy je zgłosić u przedstawiciela organizatora najpóźniej w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania kluczy do apartamentu. Organizator niezwłocznie przystąpi do usunięcia przyczyny zgłoszenia. Brak zgłoszenia w w/w czasie będzie uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag.
 41. Wszelkie zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być zgłoszone najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku uzupełnienia braków w wyposażeniu w ciągu 24h usługę uważa się za wykonaną zgodnie z umową.
 42. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2 należy dokonać za pośrednictwem SMS na numer do obsługi osiedla podany wraz z przekazaniem kluczy.
 43. Klient nie może użyczać albo oddawać apartamentu w podnajem innym osobom. Nie dotyczy to gości wypoczywających razem z Klientem.
 44. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztem usługi dearomatyzacji apartamentu, w wysokości 500 złotych.
 45. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez organizatora. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie osiedla.
 46. Klient przebywający na terenie osiedla winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
  W szczególności zabrania się:
  • używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych;
  • wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu;
  • rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
 47. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora. Obowiązek ten dotyczy również wyposażenia apartamentu oraz urządzeń znajdujących się na terenie osiedla.
 48. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 49. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dorobienie klucza lub wymianę zamka w wysokości 200 zł.
 50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące z przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności spowodowanych w przerwie w świadczeniu usług przez innych, zewnętrznych dostawców np. czasowy brak wody, prądu, itp.
 51. Pobyt z psem
 52. W wybranych apartamentach dopuszczalny jest pobyt z małym psem. Przez określenie mały pies rozumie się psa do wysokości w kłębie 30 cm oraz wadze do 15 kg.
 53. Podstawowym warunkiem pobytu z psem jest zgłoszenie przez Klienta przyjazdu ze zwierzęciem w momencie rezerwacji apartamentu, w którym organizator umożliwia pobyt z psem. Organizator zastrzega, że pobyt z psem jest możliwy w ograniczonej liczbie apartamentów.
 54. Zakazane jest wyprowadzanie psa oraz puszczanie psa bez opieki na terenie całego osiedla.
 55. Klient ma obowiązek sprzątania po swoim psie. Dotyczy to również miejsc znajdujących się poza terenem osiedla.
 56. W przypadku gdy wielkość psa jest większa niż podana przy rezerwacji organizator może odmówić wykonania usługi.
 57. Jeśli pobyt z psem nie został zgłoszony przy rezerwacji organizator może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi w przypadku gdy apartament nie jest dostosowany do pobytu z psem.
 58. Nie zgłoszony podczas rezerwacji pobyt z psem skutkować będzie naliczeniem przez organizatora opłaty za psa oraz opłatą dodatkową w wysokości 200 zł. W przypadku pobytu z psem w apartamencie, w którym nie jest dozwolony pobyt z psem opłata dodatkowa wynosi 1000 zł. Opłata dodatkowa dotyczy każdego, niezgłoszonego psa.
 59. Ochrona danych osobowych
 60. Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:
 61. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RENTAL24 sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Nowowiejskiej 3 lok. 7
 62. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO
 63. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, korespondencję proszę kierować na  adres siedziby Administratora.
 64. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu realizacji usług, świadczonych na Pani/Pana rzecz na osiedlu Łebska Ostoja oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;
  • w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej, za energię elektryczną i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem.
 65. Dane osobowe będą przechowywane przez  okres świadczenia na Pani/Pana usług oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres,
  w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji
 66. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
 67. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
 68. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 69. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)
 70. Postanowienia końcowe
 71. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 72. Ewentualne spory pomiędzy organizatorem a Klientem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym, będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi.